Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Starostlivosť o ŽP

Starostlivosť o ŽP je koncepcia, ktorú zaujala spoločnosť smerom k životnému prostrediu. Cieľom starostlivosti o životné prostredie je zachovať alebo zlepšiť jeho kvalitu s ohľadom na všetky organizmy vrátane človeka, pri dodržiavaní zásad udržateľného rozvoja. Starostlivosť o ŽP sa realizuje ako tvorba a ochrana životného prostredia.

Tvorba ŽP je cieľavedomá ľudská činnosť zameraná na optimalizáciu prírodných aj umelých zložiek krajiny (urbanizmus, stavebná činnosť, hospodársko-technické úpravy pozemkov, meliorácie, protipovodňové úpravy, rekultivácie...). Ochrana ŽP zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu ŽP, alebo sa toto znečisťovanie obmedzuje a odstraňuje; zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu ŽP ako celku.

Starostlivosť o životné prostredie upravuje zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Tento zákon pod starostlivosťou o životné prostredie rozumie tvorbu a ochranu životného prostredia. V Slovenskej republike sa štátna správa uplatňuje v rozsahu ustanovenom súborom právnych predpisov, ktoré upravujú napr. oblasť odpadov, vôd, ochrany ovzdušia, ochranu prírody a krajiny, rybárstva, vodovodov a kanalizácií a pod.

Svoje pevné miesto v ochrane ŽP má tiež rýchlorozvíjajúca sa oblasť, ktorá systematicky hodnotí spotrebu materiálov a energií na lokálnej, regionálnej a globálnej úrovni a ich premenu na toky procesov a produktov. Táto oblasť je vo vedeckej sfére, ale aj v oblasti aplikácie vedy v praxi známa pod názvom "priemyselná ekológia". Priemyselná ekológia je "ekologická" v tom, že kladie ľudskú činnosť, konkrétne priemysel, do širšieho kontextu ŽP, z ktorého sa čerpajú zdroje a do ktorého sú vnášané odpady a emisie, a pozerá sa na svet cez modely efektívneho využívania zdrojov, energií a vedľajších produktov.  V priemyselnej ekológii je základnou stavebnou jednotkou tzv. "priemyselný ekosystém", na ktorý sa nazerá cez jeho vzťah k biosfére, na základe znalostí o fungovaní ekosystémov, aby bol čo najkompatibilnejší s fungovaním prirodzených ekosystémov.

Neľahkú úlohu ochrany životného prostredia riešia odborníci prostredníctvom rôznych nástrojov: od ochrany prírody a krajiny cez identifikovanie a spoznanie vplyvov činností na ŽP posudzujú ich dopady na jeho kvalitu, uvedomujúc si prepojenie zložiek životného prostredia riešia integrovaným prístupom prevenciu znečisťovania týchto zložiek, identifikujú a hodnotia existujúce a potenciálne riziká, havárie, záťaže v ŽP a škody na ŽP. V oblasti priemyselnej ekológie, priamo na úrovni priemyselného, príp. iného podniku, vytvárajú a uplatňujú environmentálne systémy na báze dobrovoľnosti.