Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Informačné systémy ŽP

Sekcia pozostáva zo skupiny niekoľkých špecializovaných systémov:

  • IS Environmentálne škody bol zriadený v zmysle § 20 ods. zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • IS Environmentálne záťaže predstavuje evidenciu a manažment údajov týkajúcich sa lokalít, kde znečistenie územia bolo spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody.
  • IS Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania bol zriadený v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Jeho úlohou je evidencia a manažment opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň. V rámci nového zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, v § 38 bol upravený jeho obsah, ktorý je podrobnejšie popísaný vo vyhláške č. 11/2016 Z.  z.
  • IS nakladania s ťažobným odpadom slúži na zabezpečenie zhromažďovania údajov a informácií o nakladaní s ťažobným odpadom pre potreby orgánov verejnej správy a pre zabezpečenie informovania verejnosti a jej účasti na povoľovaní úložísk podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s ťažobným odpadom v znení neskorších predpisov.
  • IS o oprávnených osobách na vykonávanie oprávnených meraní emisií do ovzdušia je informačný systém o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch zriadený podľa § 20 ods. 11 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, prostredníctvom ktorého právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sprístupňuje prevádzkovateľom stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, orgánom ochrany ovzdušia a správnym orgánom v integrovanom povoľovaní informácie o svojej kompetencii a ďalšie odborné údaje o ním vykonávaných oprávnených meraniach emisií alebo kvality ovzdušia, kalibráciách – skúškach – inšpekciách zhody automatizovaných meracích systémov emisií alebo kvality ovzdušia, prostredníctvom ktorých si prevádzkovatelia zdrojov môžu splniť svoje povinnosti na úradné účely konaní podľa zákona o ovzduší, zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
  • IS Posudzovanie vplyvov na životné prostredie obsahuje informácie o všetkých konaniach v procese  posudzovania vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností na životné prostredie vrátane ich zmien v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • IS Prevencia závažných priemyselných havárií bol zriadený zákonom č. 277/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je súčasťou informačného systému životného prostredia (ISŽP) ako aj informačného systému úradov životného prostredia (ISÚŽP). Cieľom je predovšetkým zabezpečiť informačnú podporu pre výkon štátnej správy v oblasti prevencie ZPH, ale aj v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.
  • Register lokalít s možným výskytom POPs látok bol vytvorený v rámci projektu Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v SR, kód ITMS 24140110267, realizovanom z Operačného programu Životné prostredie v období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2015. Register v súčasnom stave riešenia eviduje predovšetkým sklady nepoužiteľných agrochemikálií.