Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Vplyvy na ŽP

V tejto časti Enviroportálu sú predložené cielené a relevantné informácie o vplyve sektorov ekonomických činností - dopravy, energetiky, priemyslu, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného ruchu na životné prostredie v SR prostredníctvom indikátorov a indikátorových správ hodnotiacich ŽP na základe metodológie integrovaného environmentálneho hodnotenia ŽP rozpracovanej Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskou environmentálnou organizáciou (EEA). Metodika je založená na kauzálnej súvislosti medzi stavom a trendmi vývoja životného prostredia, tlakmi na životné prostredie, realizovanými opatreniami na nápravu tohto stavu a o následkoch vyplývajúcich z aktuálneho stavu životného prostredia na zdravie človeka, diverzitu, kvalitu a funkčnosť ekosystémov a na vývoj tzv. kumulatívnych environmentálnych problémov. Súčasťou sú medzinárodné a národné právne predpisy a dokumenty.

Sektory hospodárstva negatívne ovplyvňujú jednotlivé zložky životného prostredia najmä emisiami znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody, pôdy a horninového prostredia, produkciou odpadov, záberom pôdy, fragmentáciou ekosystémov v krajine, vplyvom na zdravie, hlukom a pod.