Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenská agentúra životného prostredia má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla https://www.enviroportal.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2120.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.enviroportal.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a s príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2120 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 • Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2120 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať súbory vo formáte .pdf, ktoré nie sú tagované a sú horšie prístupné pre asistenčné technológie [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah].
 • Niektoré zverejnené grafické prvky sú hypertextovým odkazom a nemajú zadefinovaný atribút alt. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah].
 • Na webovom sídle sú zverejnené videá, ktoré neobsahujú titulky na poskytnutie alternatívnej informácie obsahu videa [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (nahraté vopred)].
 • Na webovom sídle sa vyskytuje obsah, ktorý je umiestnený v sémanticky nesprávnej html štruktúre alebo je prezentovaný formou obrázka [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy,1.3.2 Zmysluplné poradie].
 • Na webovom sídle sa vyskytujú formuláre bez identifikácie účelu vstupu, správne uvedených menoviek alebo návrhov na opravy chyby [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu, 3.3.2 Menovky alebo pokyny, 3.3.3 Návrh na opravu chyby].
 • Na webovom sídle sa vyskytujú farebné kombinácie, ktorých kontrastný pomer je nižší ako 4.5 : 1 [Kritérium úspešnosti 1.4.3Kontrast (minimálny), 1.4.11 Kontrast netextových prvkov].
 • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať obrázky, pri ktorých nie sú informácie z obrázka poskytnuté aj v textovej forme [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov].
 • Obsah webového sídla môže byť menej čitateľný pri zväčšení viac ako 100 % alebo pri zmene písma a riadkovania [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu, 1.4.12 Rozloženie textu].
 • Pri nastavení režimu responzívneho zobrazenia na šírku stránok 320 CSS pixelov môže na webovom sídle dochádzať k strate funkcionality prvkov stránok [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu].
 • Na webovom sídle môže dochádzať k porušeniu farebného kontrastu pri grafických a ovládacích prvkoch stránok [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov].
 • Pri úprave rozloženia textu užívateľom (riadkovanie, veľkosť a rozstup písma a slov) môže na webovom sídle dôjsť k prekrývaniu uverejnených informácií a k strate obsahu [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu].
 • Po zameraní akéhokoľvek dňa v kalendári (prostredníctvom polohovacieho zariadenia) sa zobrazí informácia, ktorú nie je možné skryť prostredníctvom „Esc“ [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom].
 • Niektoré prvky stránok webového sídla sa nedajú dostatočne ovládať klávesnicou [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica, Kritérium úspešnosti 2.1.2 Žiadna pasca na klávesy, Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie].
 • Niektoré odkazy nemajú dostatočne konkrétny dátum, ktorý by určoval ich význam [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)].
 • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať syntaktické chyby spôsobené obsahom vkladaným externými používateľmi sídla [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza].
 • Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií:
 • Niektoré súbory vo formáte textového súboru .pdf môžu byť skenovaným obrázkom.
 • Kombinácia anglického a slovenského obsahu v anglickej verzii webového sídla.
 • Nie všetky odkazy na súbory sú doplnené informáciu o jeho formáte a veľkosti.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 5. 2. 2021.
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2120 bolo vykonané samohodnotením.
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 3. 8. 2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás kontaktujte na e-mailovej adrese: web@enviroportal.sk. Správcom obsahu a prevádzkovateľom webového sídla je Slovenská agentúra životného prostredia.
Webové sídlo bolo vytvorené ako základná platforma pre publikovanie výstupov z informačných systémov, poskytuje autorizované a overené informácie o životnom prostredí na Slovensku i za jeho hranicami, užívateľom slúži na jednotný prístup k informáciám poskytovaným v oblasti životného prostredia.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.