Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Sektorové indikátorové správy

 English

Špecifickým produktom správ o životnom prostredí SR sú tzv. "sektorové správy", resp. správy o miere implementácie environmentálnych opatrení do vybraných sektorov ekonomickej činnosti. Integrácia environmentálnej politiky do sektorových politík bola zahájená na summite Rady Európy v Cardiffe v roku 1998. Rady ministrov EÚ boli zaviazané vypracovať súbor opatrení na previazanie sektorových a environmentálnych politík a mechanizmus na monitorovanie týchto procesov. Sektorové správy sa tak stali nástrojom tohto monitoringu.

Prvé sektorové správy boli v SAŽP spracované v roku 2005. Odvtedy boli sektorové správy každé dva roky pravidelne vyhodnocované a publikované. Počas tohto obdobia došlo k viacerým zmenám či už procesným, obsahovým alebo prezentačným. Posledná revízia celého procesu hodnotenia vplyvu vybraných sektorov na životné prostredie SAŽP prebehla v roku 2014.
 
Hodnotený je vývoj v šiestich vybraných sektoroch hospodárstva SR:
 
priemyselná výroba, energetika, doprava, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a cestovný ruch,
 
ktoré možno považovať vzhľadom na ich charakter za najvýznamnejšie z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie a využívanie zdrojov.  Hodnotenia vychádzajú z metodík medzinárodných organizácií (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Európska agentúra životného prostredia (EEA)).   
 
Proces hodnotenia vplyvov vybraných sektorov na životné prostredie sa principiálne realizuje pomocou hodnotenia súborov indikátorov, zoskupených do jednotlivých skupín podľa nasledovných kľúčových otázok:
 
  • Ako sú implementované environmentálne princípy a ciele súvisiace so sektorom do strategických dokumentov na úrovni SR a EÚ?
  • Aký je stav a smerovanie sektora vo vzťahu k životnému prostrediu?
  • Aké sú interakcie sektora a životného prostredia?
  • Aká je odozva spoločnosti na zmierňovanie, resp. kompenzáciu negatívnych dôsledkov sektora na životné prostredie?
 
Poslednou sektorovou správou, ktorá bola spracovaná v roku 2017, je súhrnná správa s názvom „Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?“ Publikácia je zostavená z najvýznamnejších informácií a zistení v jednotlivých indikátorových sektorových správach.